top of page

Tarieven

Ik heb sinds 2022 besloten geen contracten meer af te sluiten met zorgverzekeraars, na dit jarenlang wel te hebben gedaan. Daardoor kan ik beter maatwerk verrichten en ben ik minder gebonden aan onnodige regelgeving en administratieve lasten. Zorgverzekeraars vergoeden mijn facturen wel, mits er sprake is van een verwijzing. Houd wel rekening met het eigen risico dat er eerst af gaat. Ook kan een toestemming verklaring vooraf van de zorgverzekeraar nodig zijn. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de facturen. Alhoewel een restitutiepolis qua premie iets meer kost dan een naturalispolis, krijgt u vaak wel meer vergoed. Bij een naturalispolis is de vergoeding in veel gevallen tot 70%. Bij een restitutiepolis is deze in principe 100%. 

Zie voor meer informatie over contractvrij werkende psychologen: https://contractvrijepsycholoog.nl 

De factuur volgt in principe binnen 24 uur na het gesprek. De gehanteerde tarieven zijn die door de NZA, de nationale zorgautoriteit vastgestelde tarieven.

 

Die zijn voor 2024 als volgt:

- intake en diagnostiek (60 minuten): 183,44 euro

- behandeling (45 minuten): 135,89 euro

- behandeling (60 minuten): 161,46 euro

- niet basispakket zorg consult (45 minuten): 134,16 euro

Relatietherapie wordt in principe niet vergoed. U betaalt daarvoor 200 euro per gesprek van 75 minuten. 

De duur van een consult bepaalt het tarief. Doorgaans is dat 60 minuten. De praktijk gaat uit van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Bij meer dan 15 minuten afwijking van de agenda planning wordt het consult aangepast. 

Omdat het vergoedingspercentage afhankelijk is van het soort basisverzekering dat u heeft ten ten tijde van de start van de behandeling, raden wij u aan uw zorgverzekeraar altijd vooraf het volgende te vragen:
[1] de exacte vergoeding van een behandeling bij een niet-gecontracteerde GGZ instelling met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en
[2] welke voorwaarden hierop van toepassing zullen zijn.

No-show 

Afspraken die korter dan 24 uur vantevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor overmacht. Deze kosten bedragen het volle tarief en kunnen niet bij de zorgverzekering ingediend worden.

Modern Architecture

Aandachtspunten rondom vergoeding

Aanvullingen hierop vanuit de LVVP (www.lvvp.info): Uitspraak Hoge Raad uit december 2022: wat als de zorgverzekeraar minder dan 75% vergoedt?

Als de verzekeraar minder dan 75% vergoedt, is er een kans dat de patiënt toch recht heeft op een hogere vergoeding; hier geldt het eerdergenoemde hinderpaalcriterium. Dit houdt in dat de vergoeding bij een naturapolis niet zó laag mag zijn dat dit de patiënt belet om naar deze zorgverlener te gaan. In dat geval kan de patiënt bij de zorgverzekeraar aandringen op een hogere vergoeding. Doe dit wel schriftelijk, zodat een toezegging ook zwart op wit vastligt. 

Bij een lange wachttijd gelden andere regels voor de vergoeding. De NZa stelt dat voor een beperking van de vergoeding van ongecontracteerde zorg geen ruimte is als de zorgverzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht of de ingekochte zorg niet voldoet aan de normen voor tijdigheid, bereikbaarheid en/of kwaliteit. Als een verzekerde niet tijdig toegang kan krijgen tot een gecontracteerd alternatief, dan voldoet de zorgverzekeraar namelijk niet aan zijn zorgplicht. In dat geval mag het vergoedingspercentage voor de verzekerde niet onder de 100% komen. Als u bij een vergelijkbare gecontracteerde zorgaanbieder een wachttijd heeft van langer dan 14 weken (Treeknorm) en bij mij sneller terecht kan geldt deze regel. Hiervoor moet de patiënt zelf contact opnemen met diens zorgverzekeraar en ook hier weer dit verzoek schriftelijk indienen. 

  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Facebook Icon
bottom of page